POLISI PREIFATRWYDD

Hyd 2020

 • Mae'r Theatr Newydd yn gyfleuster a ddarperir gan Gyngor Sir Caerdydd ac y cyfeirir atowedi hyn fel y "Theatr Newydd"
 • Er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod yr holl wybodaeth hyrwyddo a ddarperir yn gywir, fe'ch cynghorir i gymryd rhagofalon priodol i wirio gwybodaeth o'r fath. Mae'r Theatr Newydd yn unswydd yn gwadu pob atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol a achosir gan ddibyniaeth y defnyddiwr ar unrhyw ddatganiadau, gwybodaeth neu gyngor a geir ym mhrint y Theatr Newydd, ar y wefan neu unrhyw ddeunydd hyrwyddo arall a gynhyrchir gan y sefydliad neu gan ei gwmnïau a'i gynhyrchwyr newydd.
 • Drwy dderbyn eich archeb, mae contract cyfreithiol rhwymol rhwng y Theatr Newydd a chithau'n cael eich creu. Bydd y contract hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr, a bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth i ddatrys unrhyw anghydfodau.
 • Drwy gyflwyno eich archeb rydych yn gwarantu bod yr holl fanylion a roddwch i ni at ddibenion cadw, archebu neu brynu nwyddau neu wasanaethau yn gywir, mai eich cerdyn eich hun yw'r cerdyn credyd neu ddebyd yr ydych yn ei ddefnyddio a bod digon o arian i dalu am gost y tocyn neu'r gwasanaeth. Os oes unrhyw newidiadau i'r manylion a roddwyd gennych chi, eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i ni.
 • Mae pob tocyn a chynnig yn amodol ar yr hyn sydd ar gael. Gellir cyhoeddi gostyngiadau a chynigion ychwanegol ar unrhyw adeg ac ni ellir eu cymhwyso'n ôl-weithredol.
 • Mae'n amod gwerthu perthnasol i bob tocyn nad yw tocyn ond yn ddilys i'w fynd i'r perfformiad y cafodd ei archebu ar ei gyfer.
 • Ni ddylid gwerthu, prynu na chyfnewid tocynnau am bris na gwerth sy' fwy na'r pris a delir amdano yn y Swyddfa Docynnau'r Theatr Newydd. Mae unrhyw docyn sydd wedi'i werthu yn groes i'r amod hwn yn annilys ac ni fydd rhoi mynediad i'r deiliad i'r perfformiad.
 • Awdurdodir staff y Theatr Newydd i wrthod derbyn i'r theatr ac maent yn cadw'r hawl i wneud hynny os yw eich ymddygiad, yn eu barn absoliwt, yn golygu ei fod yn debygol o darfu ar bobl eraill sy'n mynychu'r theatr neu darfu arnynt. Mae'r Theatr Newydd hefyd yn cadw'r hawl i derfynu eich caniatâd i fod ar y safle a'ch symud o'r safle.
 • Rhaid i bob aelod o'r gynulleidfa fod â thocyn dilys. Ni fydd tocynnau wedi'u haddasu neu eu difenwi yn ddilys. Nid yw cadarnhau derbyn eich archeb drwy e-bost yn gwarantu gwerthu tocynnau (gwerthiannau rhyngrwyd yn unig).

Gwiriwch eich tocynnau cyn gynted ag y byddwch yn eu derbyn gan na ellir cywiro camgymeriadau bob amser.

Mae'r Theatr Newydd yn cadw'r hawl i newid neu amrywio'r perfformiad / digwyddiad  oherwydd digwyddiadau neu amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y Theatr Newydd heb orfod ad-dalu arian na newid tocynnau. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

Ni all y Theatr Newydd warantu y bydd eich disgwyliadau personol gan berfformiwr neu berfformiad yn cael eu bodloni. Y rheswm am hyn yw bod disgwyliadau a chwaeth bersonol yn amrywio'n fawr. At hynny, ni all y Theatr Newydd warantu na fydd iaith, ymddygiad neu ymddangosiad unrhyw berfformiwr yn eich tramgwyddo. Fe'ch cynghorir i wneud ymholiadau yn y Swyddfa Docynnau cyn prynu tocyn os oes gennych unrhyw bryderon am natur perfformiad. Bydd polisi ad-dalu'r Theatr Newydd yn berthnasol.

.

Polisi as-dalu

Mae'r Theatr Newydd yn gwerthfawrogi ymrwymiad y rhai sy'n mynd i'r theatr wrtharchebu'n gynnar ac yn cydnabod bod argyfyngau weithiau'n atal presenoldeb. Bydd y ddau wasanaeth canlynol ar gael

Yn yr amgylchiadau canlynol gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer diwrnod arall am yr un pris (neu'n uwch wrth dalu'r gwahaniaeth) ar gyfer yr un cynhyrchiad: Mae'n rhaid derbyn tocynnau yn Swyddfa Docynnau y Theatr Newydd heb fod yn hwyrach na 48 awr cyn y perfformiad gwreiddiol. Codir tâl am y gwasanaeth cyfnewid hwn.

Fel arall, caiff tocynnau eu derbyn i'w cynnig i ailwerthu dim ond trwy'r ddealltwriaeth y caiff tocynnau'r Theatr Newydd eu gwerthu yn gyntaf. Cynigir y gwasanaeth ailwerthu hwn ar yr amod eich bod yn derbyn nad yw Theatr Newydd yn gwarantu y bydd unrhyw docyn a gynigir i'w ailwerthu yn cael prynwr newydd. Dim ond os caiff y tocynnau gwreiddiol eu dychwelyd i'r Swyddfa Docynnau gyntaf heb fod yn hwyrach na 48 awr cyn y perfformiad a'ch bod yn cytuno i dalu ffi ychwanegol o 20% am y gwasanaeth ar gost unrhyw docyn a werthir. 

Ac eithrio i'r ddau wasanaeth uchod neu os bydd perfformiad yn cael ei ganslo, ni chynigir unrhyw ad-daliadau'n llawn nac yn rhannol ar ôl prynu tocyn.

Os byddwch yn colli eich tocyn a bod angen ei amnewid, rydym yn cadw'r hawl i godi ffi o £2.50 y tocyn. Dim ond o'r Swyddfa Docynnau yn bersonol y gellir casglu tocynnau wedi'u hamnewid ar unrhyw adeg cyn amser dechrau'r perfformiad a hysbysebir.

Nid yw'r Theatr Newydd yn derbyn cyfrifoldeb am docynnau a brynir drwy drydydd parti a rhaid gwneud unrhyw geisiadau am ad-daliadau neu gyfnewidfeydd drwy'r trydydd parti Mae meddu ar docyn dilys yn rhoi mynediad i'r deiliad i'r awditoriwm yn union cyn i'r perfformiad ddechrau ond unwaith y bydd y perfformiad wedi dechrau mae'r canlynol yn Gymwys.

.

Gwybodaeth i gwsmeriaid

 • Er mwyn osgoi tarfu ar y gynulleidfa a'r perfformwyr, ni chaniateir i hwyrddyfodiaid gael mynediad i'r awditoriwm tan yr egwyl. Efallai y bydd modd dilyn y perfformiad ar deledu cylch cyfyng yn y bariau.
 • Gwaherddir yn llwyr wneud recordiadau a chymryd ffotos, gyda fflach neu hebddo. Rhaid diffodd cyfleuster canu eich ffôn symudol pan fyddwch y tu mewn neu'n agos at yr awditoriwm. Yn yr un modd, rhaid i chi beidio â siarad ar ffôn symudol tra yn yr awditoriwm neu'n agos ato. Mewn argyfwng gallwch siarad â ffôn symudol wrth ymyl y Swyddfa Docynnau ond fel arall rhaid i chi wneud hynny y tu allan i'r theatr.
 • Mae Bocsys wedi'u trwyddedu ar gyfer uchafswm o 6 o bobl ond rydym yn argymell yn gryf hyd at 4 am gysur rhesymol. Fe'ch rhybuddir bod golygfa wrth ochr y llwyfanweithiau'n gyfyngedig. Holwch cyn prynu tocynnau ar gyfer Bocsys oherwydd ar ôl ichi eu prynu bydd y polisi ad-dalu'n berthnasol.
 • Ni chaniateir ysmygu yn y Theatr Newydd.
 • Dylid gwneud unrhyw gwynion am y sioe neu'r olygfa o'r seddi i'r Rheolwr
 • Dyletswydd yn brydlon, cyn neu yn ystod y perfformiad.
 • Mae'r Theatr Newydd yn cadw'r hawl iddyn nhw eu hunain neu drydydd partïon ymgymryd â ffilmio a recordio sain cyffredinol yn yr adeilad neu o'i amgylch. Mae prynu tocyn yn dynodi cydsyniad y deiliad i gael ei ffotograff wedi cymryd ac i recordio sain ohono, gan gynnwys defnyddio'n fasnachol ffilm neu recordiad o'r fath heb unrhyw hawl i gael taliad.
 • Rhaid i unrhyw ddeiliad tocyn sy'n gwrthwynebu cael ei ffotograff wedi cymryd neu eirecordio hysbysu'r Rheolwr Dyletswydd cyn i'r perfformiad ddechrau.


Plant a chostyngiau plant

Cynigir costyngiau planti bobl ifanc os ydynt yn dal yn yr ysgol. Ni ddylech dybio bod gostyngiad plentyn ar gael yn golygu y byddech yn gweld y sioe yn addas i bawb yn y categori hwn. Gan fod barn rhieni/warcheidwaid am yr hyn sy'n addas ar gyfer ystod oedran benodol yn amrywio'n sylweddol, rhaid i chi fodloni eich hun o ran addasrwydd sioe drwy holi yn gyntaf yn y Swyddfa Docynnau.

Ni all pob cynhyrchiad fod yn briodol i blant neu fabanod ifanc iawn.  Gweler y canllawiau  oedran ynghylch cynyrchiadau unigol.  Os ydych yn dod â phlentyn neu fabi ifanc iawn ac  angen seddi penodol, cysylltwch â'n Swyddfa Docynnau am gymorth ac arweiniad pellach.   Nid yw rhai perfformiadau yn addas ar gyfer plant ifanc iawn (dan 2 oed). Er cysur i chi a  chwsmeriaid eraill byddem yn cynghori nad yw plant dan 2 oed yn mynychu perfformiadau a  hysbysebir ar gyfer grwpiau oedran penodedig.

Arweinwyr grwpiau ieuenctid (gan gynnwys partïon ysgol) sy'n gyfrifol am ymddygiad eu  grŵp. Nid yw'r Theatr Newydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am oruchwylio pobl ifanc ynneich gofal. Rhaid i chi sicrhau bod digon o staff goruchwylio yn mynd gyda'r grŵp. Gofynnir  i'r grŵp neu rai ohonynt adael y theatr os tarfir ar y perfformwyr neu aelodau eraill o'r  Gynulleidfa.

Am resymau diogelwch, mae'r Theatr Newydd yn cadw'r hawl i gynnal archwiliadau  diogelwch o fagiau a gall eich cyfarwyddo i adael eitemau penodol yn yr ystafell gotiau.  Efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliaid tocynnau sydd â bagiau mawr eu gadael yn yr Ystafell

Gotiau drwy gydol y sioe ac rydym yn cadw'r hawl i gynnal archwiliadau diogelwch o fagiau

Bydd y tâl safonol yn yr ystafell gotiau yn berthnasol i bob eitem a adewir. 

Mae ein gwefannau a'n Hysbysebion Swyddogol yn cael eu rheoli, eu cynhyrchu a'u  gweithredu gan y Theatr Newydd o'n swyddfeydd yn y Deyrnas Unedig. Nid yw'r Theatr  Newydd yn cyflwyno unrhyw sylwadau bod y deunydd a'r wybodaeth a arddangosir ar ein  gwefan neu sydd ar gael drwy ein gwefan yn briodol nac ar gael i'w defnyddio mewn  Gwledydd eraill y tu allan i'r DU.


Diogelwch Ad-dalu TicketPlan

Mae Diogelwch Ad-dalu TicketPlan ar gael i'ch archebion ac fe'i darperir gan drydydd parti. 

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cynnwys yr opsiwn hwn.  Ni ellir ad-dalu eich  tocynnau a bydd hyn yn eich amddiffyn rhag canslo o ganlyniad i'r rhan fwyaf o ddamweiniau ac afiechydon annisgwyl. Mae'r manylion llawn wedi'u cynnwys yn Nhelerau ac Amodau TicketPlan, ac rydym yn eich cynghori i ddarllen a chadw'r manylion hynny. Dylid gwneud pob cais ac ymholiad ynghylch Diogelu Ad-dalu Cynllun Ticketplan i TicketPlan y darperir ei fanylion ar adeg archebu.

Hysbysuad Preifatrwyd

Pan fyddwch yn archebu tocynnau yn y Theatr Newydd/Neuadd Dewi Sant, byddwch yn rhoi  rhywfaint o wybodaeth bersonol sylfaenol i ni i ni brosesu eich archeb.

CONTRACT: Ni fyddwn yn cadw'r wybodaeth bersonol a roddwch i ni i brosesu eich archeb er mwyn prosesu a chofnodi eich taliad. Dim ond er mwyn prosesu taliadau y byddwn yn  rhannu'r wybodaeth hon, neu gydag unrhyw un arall os oes angen gwneud hynny yn ôl gyfraith.

CYDSYNIAD: Ar adeg eich archeb byddwn hefyd yn gofyn i chi a hoffech dderbyn

gwybodaeth am gynyrchiadau a digwyddiadau sydd ar ddod yn y Theatr Newydd/Neuadd

Dewi Sant.  

Os byddwch yn rhoi eich caniatâd, yna byddwn yn cysylltu â chi gyda'rwybodaeth hon o bryd i'w gilydd.  Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda neb y tu hwnt i'r  Theatr Newydd/Neuadd Dewi Sant at ddibenion marchnata, ac ni fyddwn ychwaith yn  trosglwyddo eich gwybodaeth i drydydd partïon ac eithrio i hwyluso ein negeseuon post  rheolaidd atoch.

Byddwn yn cynnig cyfle i chi optio allan o negeseuon e-bost yn y dyfodol ar bob cyswllt,  naill ai drwy e-bost neu drwy gysylltu â'n Swyddfa Docynnau ar 029 20 87 88 89. Os byddwch yn optio allan ar unrhyw adeg, byddwch hefyd yn dileu eich cydsyniad i ni gysylltu  â chi ynghylch eich archeb.

Mae Cyngor Caerdydd wedi'ri gofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynau Gwybodaeth: Rhif: Z5832396