POLISI PREIFATRWYDD

Mai 2018 

 

Pan fyddwch chi'n archebu tocynnau yn y New Theatre/Neuadd Dewi Sant, byddwch yn rhoi rhywfaint o wybodaeth bersonol sylfaenol i ni er mwyn i ni brosesu eich archeb.

CONTRACT:Mae'r wybodaeth bersonol a rowch i ni i brosesu eich archeb yn cael ei chadw gennym ni er mwyn (a) prosesu a chofnodi'ch taliad a (b) eich hysbysu os oes unrhyw beth yn newid mewn perthynas â'ch archeb - er enghraifft, y perfformiad yn cael ei ganslo. Dim ond er mwyn prosesu taliad y byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon gyda'ch banc, neu ag unrhyw un arall os bydd gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

CANIATÂD:Pan fyddwch yn archebu, byddwn yn gofyn i chi hefyd a ydych am dderbyn gwybodaeth am gynyrchiadau a digwyddiadau sydd i ddod yn y New Theatre/Neuadd Dewi Sant. Os byddwch yn rhoi eich caniatâd, yna byddwn yn cysylltu â chi gyda'r wybodaeth hon o dro i dro. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un y tu hwnt i'r New Theatre/Neuadd Dewi Sant at ddibenion marchnata, ac ni fyddwn yn trosglwyddo'ch gwybodaeth i drydydd parti ac eithrio i hwyluso'r broses o anfon gwybodaeth atoch chi.

Byddwn yn cynnig y cyfle i chi beidio â derbyn unrhyw wybodaeth yn y dyfodol bob tro y byddwn yn cysylltu â chi, naill ai trwy e-bost neu drwy gysylltu â'n Swyddfa Docynnau ar 029 20 87 88 89.

 


Amodau a Thelerau

Cyfleuster a ddarperir gan Gyngor Sir Caerdydd yw'r New Theatre a chyfeirir ato wedi hyn fel y "New Theatre"

Tra gwneir pob ymdrech i sicrhau bod yr holl wybodaeth hyrwyddo a ddarperir yn gywir, cynghorir chwi i gymryd camau priodol i gadarnhau gwybodaeth o'r fath. Mae'r New Theatre yn benodol yn ymwadu â phob atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol a achosir o ganlyniad i ddibyniaeth y defnyddiwr ar unrhyw ddatganiadau, gwybodaeth neu gyngor yn neunydd darllen y New Theatre, ar y wefan neu mewn unrhyw ddeunydd hyrwyddo arall o eiddo'r sefydliad.

Trwy dderbyn eich archeb mae contract cyfeithiol-rwym yn cael ei greu rhyngoch a'r New Theatre. Caiff y contract hwn ei lywodraethu gan gyfraith Lloegr a'i ddehongli yn unol â hi, a llysoedd Lloegr fydd â'r awdurdodaeth i ddatrys unrhyw anghydfod.

Trwy archebu rydych yn gwarantu bod yr holl fanylion a ddarperir gennych at ddibenion archebu nwyddau neu wasanaethau neu ofyn amdanynt neu eu prynu yn gywir, mai eich cerdyn credyd neu ddebyd eich hun a ddefnyddir gennych a bod yna ddigon o arian i dalu am y tocyn neu'r gwasanaeth. Os bydd unrhyw newid i'r manylion a ddarparwyd gennych eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i ni.

Dim on dos oes tocynnau ar gael y gellir eu gwerthu i chi.

Dim ond i wylio'r perfformiad y gwerthwyd y tocyn ar ei gyfer y gellir defnyddio unrhyw docyn a hynny ar yr amod nad yw wedi ei werthu na'i gyfnewid am bris uwch na'r hyn a dalwyd yn Swyddfa Docynnau New Theatre. Ni fydd unrhyw docyn sydd wedi ei werthu gan dorri'r amod hwn yn ddilys ac ni chaiff deiliad y tocyn fynediad i'r perfformiad.

Mae gan staff y New Theatre yr awdurdod i wrthod mynediad i'r theatre ac yn cadw'r hawl i wneud hynny os, yn ei barn ddiamod hwy bod eich ymddygiad yn debygol o amharu neu darfu ar unigolion eraill sy'n mynychu'r theatr. Mae'r New Theatre yn cadw'r hawl hefyd i ddwyn eich hawl i fod ar yr eiddo i ben ac i'ch symud oddi yno dan amgylchiadau tebyg.

Rhaid i bob aelod o'r gynulleidfa feddu ar docyn dilys. Ni fydd tocynnau sydd wedi'u newid neu eu difwyno yn ddilys.

Nid yw cadarnhad bod eich archeb wedi'i dderbyn ar yr e-bost yn gwarantu y bydd tocyn yn cael ei werthu i chi (gwerthiannau'r rhyngrwyd yn unig).

Gwiriwch eich tocynnau gan na ellir cywiro camgymeriadau bob amser.

Mae'r New Theatre yn cadw'r hawl i newid neu amrywio perfformiad / digwyddiad o ganlyniad i ddigwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth heb orfod ad-dalu arian neu gyfnewid tocynnau. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

Nid yw'r New Theatre yn gallu gwarantu y bydd perfformiwr neu berfformiad yn bodloni'ch disgwyliadau personol. Y rheswm yw bod disgwyliadau a chwaeth bersonol yn amrywio'n helaeth. Yn ogystal, nid yw'r New Theatre yn gallu gwarantu na fydd iaith, ymddygiad neu ymddangosiad unrhyw berfformiwr yn eich tramgwyddo. Cynghorir chi i wneud ymholiadau yn y Swyddfa Docynnau cyn prynu tocyn os oes gennych unrhyw bryderon am natur perfformiad. Bydd polisi ad-dalu'r New Theatre yn berthnasol.

Mae'r New Theatre yn gwerthfawrogi ymrwymiad mynychwyr y theatr i archebu'n gynnar ac yn cydnabod weithiau bod argyfwng yn eu rhwystro rhag mynychu, Mae'r ddau wasanaeth canlynol ar gael.

Dan yr amgylchiadau canlynol gellir cyfnewid tocynnau am ddiwrnod arall am yr un pris (neu bris uwch o dalu'r gwahaniaeth). Rhaid i Swyddfa Docynnau'r New Theatre dderbyn y tocynnau o leiaf 48 awr cyn y perfformiad cyntaf. Mae tâl o £1.00 y tocyn am y gwasanaeth cyfnewid hwn.

Fel arall, derbynnir tocynnau i'w cynnig i'w hailwerthu ar y ddealltwriaeth gaeth y bydd tocynnau'r New Theatre sydd heb eu gwerthu yn cael eu gwerthu'n gyntaf. Cynigir y gwasanaeth ailwerthu hwn ar yr amod eich bod yn derbyn nad yw'r New Theatre yn gwarantu y ceir hyd i brynwr newydd ar gyfer unrhyw docyn fydd yn cael ei gynnig i'w ailwerthu. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael yn unig os yw'r tocynnau gwreiddiol yn cael eu dychwelyd yn gyntaf i'r Swyddfa Docynnau a'ch bod yn cytuno ymlaen llaw i dalu 10% yn ychwaneg am y gwasanaeth hwn ar bris unrhyw docyn a werthir.

Ar wahân i'r ddau wasanaeth uchod neu os bydd perfformiad yn cael ei ganslo nid oes unrhyw ad-daliadau neu ran o ad-daliad ar gael ar ôl prynu tocyn.

Mae meddu ar docyn dilys yn caniatáu mynediad i'r deiliad i'r awditoriwm yn union cyn i'r perfformiad gychwyn ond unwaith y bydd perfformiad wedi cychwyn mae'r canlynol yn berthnasol. Er mwyn osgoi tarfu ar y gynulleidfa a'r perfformwyr, ni fydd hwyr-ddyfodiad yn cael mynediad i'r awditoriwm tan y toriad. Gall fod yn bosib dilyn perfformiad ar deledu cylch cyfun yn y barau.

Gwaherddir gwneud recordiad a thynnu lluniau gyda fflach neu heb un.

Rhaid diffodd cyfleuster canu eich ffôn symudol pan fyddwch yn yr awditoriwm neu yn y cyffiniau. Yn yr un modd, ni ddylech siarad ar eich ffôn symudol yn yr awditoriwm nac yn y cyffiniau. Mewn argyfwng, gallwch siarad ar eich ffôn symudol wrth ymyl y Swyddfa Docynnau ond heblaw hynny rhaid i chi fynd y tu allan i'r theatr.

Mae Bocsys wedi'u trwyddedu i 6 o bobl ond rydym yn argymell yn gryf y dylid cyfyngu'r nifer i 4 er mwyn bod yn rhesymol esmwyth. Fe'ch rhybuddir mai dim ond rhan o'r llwyfan welwch chi o'r ochr weithiau. Gwnewch ymholiadau cyn prynu tocynnau ar gyfer Bocsys gan fod y polisi ad-dalu yn berthnasol ar ôl eu prynu.

Ni chaniateir ysmygu yn y New Theatre.

Dylid cyflwyno unrhyw gwynion am sioe neu olwg o'r seddi i'r Rheolwr ar Ddyletswydd yn ddiymdroi, cyn neu yn ystod y perfformiad.

Mae'r New Theatre yn cadw'r hawl iddynt hwy neu drydydd partïon wneud gwaith ffilmio a recordio sain cyffredinol yn yr adeilad ac yn y cyffiniau. Mae prynu tocyn yn arwydd o ganiatâd y deilydd i gael ei lun wedi'i dynnu neu i recordiad sain gael ei wneud ac i ecsbloetio'n fasnachol unrhyw recordiad neu ffilm heb hawl i gael tâl. Rhaid i unrhyw ddeilydd tocyn sy'n gwrthwynebu i'w lun gael ei dynnu neu iddo gael ei recordio ddweud wrth y Rheolwr ar Ddyletswydd cyn dechrau'r perfformiad.

Cynigir GOSTYNGIADAU PLANT i bobl ifanc os ydynt yn dal yn yr ysgol. Ni ddylech gymryd yn ganiataol bod y ffaith bod gostyngiad ar gael i blant yn golygu y byddech yn ystyried y sioe yn addas i bawb yn y categori hwn. Mae eich barn fel rhieni/gwarcheidwaid o ran beth sy'n addas i oed penodol yn amrywio'n helaeth, felly rhaid i chi fodloni eich hun o ran pa mor addas yw sioe trwy holi yn y Swyddfa Docynnau yn gyntaf.

Nid yw'r New Theatre o'r farn bod unrhyw berfformiad byw yn addas i blant ifanc iawn. Gofynnir i chi beidio â mynychu gyda phlant dan 2 flwydd oed. Mae'n bosib y gofynnir i chi adael yr awditoriwm os ydych yng nghwmni plentyn sy'n aflonydd neu yn crio ac sy'n tarfu ar berfformwyr neu gynulleidfa.

Mae arweinwyr grwpiau ieuenctid (gan gynnwys grwpiau ysgol) yn gyfrifol am ymddygiad eu grwp. Nid yw'r New Theatre yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros oruchwylio pobl ifanc sydd yn eich gofal. Rhaid i chi sicrhau bod digon o staff goruchwylio yn dod gyda'ch grwp. Gofynnir i'r grwp neu i rai o'r grwp adael y theatr os yw perfformwyr neu gynulleidfa yn cael eu haflonyddu.

Efallai bydd gofyn i ddeiliaid tocynnau â bagiau mawr eu gadael yn yr ystafell gotiau yn ystod y sioe.  Codir y ffi ystafell gotiau arferol ar gyfer unrhyw eitemau a adewir.  

Mae ein gwefannau a'n Hysbysebion Swyddogol yn cael eu rheoli, eu cynhyrchu a'u gweithredu gan y New Theatre o'n swyddfeydd yn y Deyrnas Unedig. Nid yw'r New Theatre yn gwneud unrhyw ddatganiadau bod y deunydd a'r wybodaeth a ddangosir ar ein gwefan neu sy'n hygyrch trwyddi yn addas i'w defnyddio mewn Gwledydd eraill y tu allan i'r DU.

Diogelu Ad-dalu TicketPlan

Mae'r cynllun Diogelu Ad-daliad TicketPlan ar gyfer eich archeb. Rydym yn argymell yn daer eich bod yn cynnwys y dewis yma. Nid yw eich tocynnau ad-daladwy a bydd hyn yn eich diogelu rhag canslo orherwydd damweiniau a salwch annisgwyl. Mae'r manylion llawn Amodau a Thelerau TicketPlan, rydym yn eich cynhori i'w darllen a'u cadw.