Cyrraedd y theatr

Mae tair set o ddrysau i'r brif fynedfa gyda mynediad gwastraff ar gornel Plas-Y-Parc a Heol Y Brodyr Llwydion. Mae'r drysau
ar y dde bellach, wrth i chi gyrraedd y theatr, yn rhai awtomatig a byddant yn agor am eu mewn wrth i chi fynd atynt.
Mae hefyd croeso i ddefnyddwyr cadair olwyn ddefnyddio'r fynedfa Drws Llwyfan wastad gyda man gollwng ar Heol Y Brodyr
Llwydion.

Bysus


I gael gwybodaeth, ffoniwch Travel Line ar 0871 200 22 33. Mae safleoedd bws ar Heol Y Brodyr Llwydion.

Trenau


I gael gwybodaeth, ffoniwch Ymholiadau National Rail ar 0845 7484 950 neu ffôn-negesu 0845 6050 600. Mae gorsaf Heol-y-
Frenhines tua 500 metr o'r theatr.

Parcio


Mae sawl maes parcio yn y cyffiniau gyda llefydd parcio i bobl anabl a lifftiau i bob lefel.

Cofiwch nad oes gan yr NCP ar Heol Y Brodyr Llwydion (gyferbyn â'r theatr) fynediad gwastad i'r stryd ac efallai na fydd yn
addas i gwsmeriaid anabl.

I gael gwybodaeth ffoniwch NCP ar 0845 050 7080 neu ewch i ncp.co.uk.

Mae'r mannau parcio agosaf i ddeiliaid bathodyn glas i'r theatr ym Mhlas-y-parc a Phlas Windsor. Gall deiliad bathodyn glas
hefyd ddefnyddio unrhyw le talu ac arddangos am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Cysylltu â Chaerdydd ar 029 2087 2088 (Llun i Gwener 8:30 i 18:00) neu ewch i
caerdydd.gov.uk.
Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth drwy ffôn-negesu 079 6722 2087 neu finicom 02920 87 2085.

Tacsis


Gall cwsmeriaid anabl wneud cais am dacsi yn swyddfa Reoli Blaen y Tŷ ar y llawr gwaelod.

Mynd o gwmpas y theatr


Mae tair lefel i'r awditoriwm:
• Standiau
• Cylch
• Cylch Uchaf

Gall ein staff gynnig cyngor wrth archebu ac wrth gyrraedd i hwyluso'ch ymweliad.


Mae dau risiau'n cyrraedd pob llawr. Mae carped ar bob llawr heblaw am y fynedfa, sydd â llawr pren.

 
Lifft teithwyr


Mae gennym lifft pwrpasol ar gyfer cwsmeriaid sydd ei angen. Mae lle ynddo i gadeiriau olwyn o bob math, ar yr amod nad
ydynt yn fwy na 840mm o led gan 1150mm o hyd.

Fodd bynnag, os bydd rhaid gadael yr adeilad ar frys dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael yn y lifft.

Mae'n bwysig eich bod yn siarad ag aelod o'r Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocynnau os ydych eisiau defnyddio'r lifft.

Mae hefyd yn bosibl i gwsmeriaid sydd ond yn gallu dringo ychydig o risiau i ddefnyddio'r lift, cyn belled eu bod nhw'n gwneud
trefniadau o flaen llaw gyda staff y Theatr Newydd wrth archebu tocynnau.

Os hoffech roi cynnig ar ein lifft cyn eich ymweliad, cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad..

Defnyddio'r Lifft


Ewch i'r lifft drwy DDRWS B ym mar y Standiau a rhowch wybod i'r aelod o staff sy'n gofyn am docynnau fod angen i chi
ddefnyddio'r lifft. Bydd aelod arall o staff yna'n dod yn y lifft gyda chi i fynd â chi i'r lefel ofynnol.
Dim ond staff y Theatr Newydd all weithredu'r lifft. Os ydych yn bwriadu ei defnyddio, cyrhaeddwch yn gynnar, gan y gallai fod
ciw bach.

Standiau - llawr gwaelod - DRYSAU A a B


Ar y lefel hon, mae bar, y swyddfa docynnau, man gwerthu a thai bach hygyrch.

Mae gan ardal y Standiau fynediad gwastad gyda phedair gris i'r seddi o DDRWS B (yr agosaf at y Swyddfa Docynnau) neu
saith ris fas i'r seddi agosaf at y llwyfan o DDRWS A, ger y man gwerthu.

Yng nghefn y Standiau mae pum lle i ddefnyddwyr cadair olwyn ar res V - y rhes bellach o'r llwyfan a'r agosaf at y fynedfa
(drwy DDRWS B). Mae'r rhain yn addas i ddefnyddwyr o bob math o gadeiriau olwyn. Mae'r mannau cadair olwyn hyn yn rhes
V.

Oherwydd bod y Cylch yn bargodio drosto, ni fydd rhan uchaf y llwyfan yn weladwy o res V.

Mae gan DDRWS A hefyd lifft cadair olwyn i seddi'r Standiau blaen i ddefnyddwyr cadair olwyn sydd wedi cadw un o'r ddau fan
dynodedig hyn ar flaen yr awditoriwm.

Maen nhw ar gael i gwsmeriaid a all symud, gyda chymorth neu hebddo, i gadair olwyn all ddringo grisiau os bydd angen
gadael yr adeilad.

Mae'r rhain ond yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn amheiriannol. Gallwn roi'r rhain i gwsmeriaid sy'n dod mewn cadeiriau
olwyn trydanol sydd wedi cadw'r llefydd hyn. Siaradwch â'r Swyddfa Docynnau am eich gofynion.

Bydd angen i gwsmeriaid sydd heb gadw un o'r mannau cadair olwyn hyn ddefnyddio'r grisiau.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr cadair olwyn a fyddai'n well gennych symud i un o'n seddi arfer i wylio'r sioe, ffoniwch swyddfa
Blaen y Tŷ ar 029 2087 8790 cyn archebu.


O DDRWS A, unwaith y byddwch yn yr awditoriwm, mae mynediad gwastad i bob rhes heblaw am res V.

 
Cylch - llawr cyntaf - DRYSAU C a D


Mae'r grisiau cylchol canolog o flaen y Swyddfa Docynnau (llawr gwaelod) yn arwain at DDRYSAU C a D mewn 20 gris. Mae
13 gris ar y grisiau yn y cefn ger swyddfa reoli Blaen y Tŷ (llawr gwaelod).

Mae canllawiau ar y grisiau. Ar y llawr cyntaf mae bar, cyntedd, ardaloedd eistedd a thai bach. Ond, mae'r unig dŷ bach cwbl
hygyrch ar y llawr gwaelod.
Mae hefyd lifft teithwyr ar gael i fynd i'r ardal seddi hon (darllenwch y wybodaeth lifft teithwyr uchod. Seddi 17 ac uwch yw'r
rhain agosaf i'r lifft ei hun.

I rai cwsmeriaid gallai fod yn haws mynd i'r Cylch cefn drwy DDRWS E ar y lefel nesaf. Os yw DRWS E wedi'i brintio ar eich
tocyn, siaradwch ag aelod o staff a all eich cynorthwyo.

Gallwch gyrraedd pob sedd Cylch ar risiau yn yr awditoriwm. Mae gan y rhesi sydd agosaf at y llwyfan lai o risiau o DDRYSAU
C a D.


DRWS C


Defnyddiwch y drws wrth y Bar Cylch (chwe gris i lawr i lefel yr awditoriwm) neu'r grisiau cefn wrth swyddfa reoli Blaen y Tŷ ar y
llawr gwaelod (13 gris).


DRWS D


Defnyddiwch y drws sydd o flaen y grisiau cylchol ar lefel y Cylch. Mae grisiau i bob drws i'r awditoriwm.

Gallwch hefyd gyrraedd Rhesi G i M drwy'r grisiau cylchol drwy DDRWS E ar lefel y Cylch Uchaf - sydd 20 gris ychwanegol o
lefel y Cylch. Ni argymhellir i bobl â phroblemau symud eu defnyddio.


Mae gennym un lle cadair olwyn yn rhes M, y gallwch fynd ato drwy'r lifft teithwyr.


Cylch Uchaf - ail lawr


Gallwch gyrraedd y Cylch Uchaf mewn 40 gris i fyny'r prif risiau cylchol ar y llawr gwaelod a thrwy'r lifft teithwyr (darllenwch y
dudalen wybodaeth) **Link to passenger lift page** Mae hefyd far, ardal eistedd, tai bach a man gwerthu'n yr ardal hon.
Nid yw'r tai bach ar y lefel hon yn gwbl hygyrch. Ond, mae tŷ bach hygyrch ar y llawr gwaelod.

I gyrraedd DRWS F, wrth far y Cylch Uchaf, mae tair gris arall.

Mae seddi rhif 18 ac uwch agosaf at y lifft teithwyr. Rhwng y lifft a'r holl seddi mae tua 25 cam, gan gynnwys tair gris i fyny a
dwy gris i lawr.


Mae canllawiau ar y ddwy set o risiau i fyny i ardal eistedd y Cylch Uchaf. Rhaid dringo mwy o risiau i B-F.


Bocsys


I gyrraedd Bocsys B ac C, cymerwch y grisiau gyferbyn â swyddfa reoli Blaen y Tŷ wrth y man gwerthu, yng nghefn y cyntedd
a'r pum gris i lawr i fynedfa'r awditoriwm.

I gyrraedd Bocsys D ac E defnyddiwch DDRWS F i fynd i far y Cylch Uchaf Mae yna 14 gris i lawr.

I gyrraedd Bocsys G a H ewch i fyny'r grisiau cylchol a defnyddiwch y fynedfa o'ch blaen ar lefel y Cylch (DRWS D). Dilynwch y
coridor hir nes i chi gyrraedd y fynedfa briodol (11 gris ar y llwybr hwn ar lefel y Cylch).

Mae lle i ddefnyddiwr cadair olwyn ym Mocsys G ac H a gallwch eu cyrraedd gyda'r lifft teithwyr. Nodwch y gall cadair olwyn yn
y naill Focs gyfyngu ar le i ddefnyddwyr eraill y Bocs. Rhowch wybod i'r Swyddfa Docynnau wrth gadw lle a oes angen
mynediad i ddefnyddiwr cadair olwyn i un o'r Bocsys hyn.

I gyrraedd Bocsys I a J cymerwch y fynedfa wrth y grisiau cylchol o gyntedd y Cylch Uchaf (DRWS E).