Gwybodaeth am yr adeilad 

Mae'r Theatr Newydd yn theatr Edwardaidd fawr yng nghanol dinas Caerdydd.  Hon yw theatr hynaf y ddinas ac mae seddi i
1100 o bobl.

Rydym ar gornel Plas-Y-Parc a Heol Y Brodyr Llwydion.


Mae'r adeilad ar agor o 09:30 i 17:00 ar ddiwrnodau heb berfformiad neu hyd ddiwedd y nos ar berfformiadau nos.

Mae diodydd a byrbrydau ar gael o'r bariau ar bob lefel. Gallwch ragarchebu diodydd i osgoi ciwio'n yr egwyl ac ar ôl y sioe. Lle
y bo'n bosibl, mae prisiau'r bar mewn print mawr; rhowch wybod i ni os oes angen y gwasanaeth hwn.  Mae llawer o fyrddau a
seddi ar bob lefel. 


Lifft i deithwyr


Mae gennym lifft penodedig i ddefnyddwyr cadair olwyn sydd wedi prynu tocynnau ym Mocs G, Bocs H neu ar res M y Cylch.
Yn ogystal, mae croeso i fynychwyr eraill y theatr sy'n cael trafferth defnyddio'r grisiau ei ddefnyddio ond cofiwch ddarllen y
wybodaeth am y lifft.

 
Gwasanaeth Benthyg Cadair Olwyn


Mae dwy gadair olwyn arferol ar gael i'w benthyca am ddim yn ystod perfformiadau. i'w cadw ymlaen llaw, ffoniwch reolwyr Blaen y Tŷ ar 029 2087 8790.


Pryd i gyrraedd


Gallwch fynd i'ch sedd yn yr awditoriwm tua 30 munud cyn dechrau'r perfformiad, neu'n gynt drwy drefniant gyda thîm Blaen y
Tŷ i osgoi ciwio.

Mae'r Bar Standiau yn aml ar agor ar ôl y sioe ar nosweithiau perfformiad.


Mae ystafell gotiau'r theatr yn agor 45 munud cyn y perfformiad.  Codir tâl am bob eitem a gedwir.


Bagiau a chotiau


Mae ein staff Blaen y Tŷ yn fodlon mynd â chotiau i gwsmeriaid anabl, gan fod yr ystafell gotiau ar y llawr isaf y mae grisiau'n
mynd ati. 

Gadewch bob bag mawr yn yr ystafell gotiau.

Oherwydd mesurau diogelwch gwell mewn adeiladau cyhoeddus, ceidw'r hawl i chwilio drwy bob bag sy'n dod i'r adeilad.


Cyfforddusrwydd a diogelwch


Mynediad i fariau a'r tai bach


Gallwch fynd i ardal bar y Cylch yn eich cadair olwyn yn ystod yr egwyl. Gallai fod angen i chi ddefnyddio'r lifft eto i osgoi'r
grisiau. Trafodwch hyn â gweithredwr y lifft wrth gyrraedd. Mae ystod lawn o brisiau ar gael ar lefel y Standiau (llawr gwaelod).
Er ein bod yn bwriadu gosod tŷ bach i bobl anabl ar y lefelau uwch yn y dyfodol, ar hyn o bryd mae'r unig dŷ bach i bobl anabl
ym mar y Standiau. Pwyswch y botwm galw wrth y lifft a bydd aelod o staff yn dod atoch yn y man os bydd angen i chi
ddefnyddio'r lifft yn ystod y sioe.

Gwagio'r Adeilad


Os oes angen i ni wagio'r adeilad yna dim ond defnyddwyr cadair olwyn yn y mannau dynodedig gaiff ddefnyddio'r lifft.
Gofynnwn i gwsmeriaid eraill ddefnyddio'r grisiau fel bod modd gadael yn gyflym ac yn ddiogel. Felly, ni ddylai pobl nad ydynt
yn defnyddio cadeiriau olwyn ac na allant ddefnyddio'r grisiau os bydd yn rhaid gadael yr adeilad brynu tocynnau i'r Cylch, y
Cylch Uchaf na'r Bocsys.

Mae gennym gyflenwad o gadeiriau olwyn amheiriannol y mae croeso i chi eu defnyddio i ddefnyddio'r lifft os yw'ch cadair chi'n
rhy fawr. Gallwch eu harchebu ymlaen llaw drwy gysylltu â ni (gweler isod).

Ein Standiau yn rhes V sydd fwyaf addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn mawr.

Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 87 88 89 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae cynllun gadael adeilad safonol i sicrhau diogelwch ymwelwyr anabl os oes argyfwng. Mae hwn ar gael ar gais o Ddrws y
Llwyfan neu drwy ffonio 029 2087 8790.