Sut i Archebu

Swyddfa Docynnau: 07925 659065 
Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor o 9.30am i 4pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc) ar gyfer ymholiadau tocynnau (yn y Theatr Newydd a Neuadd Dewi Sant).

amodau a thelerau

Gwerthiannau Grŵp


Archebu'n bersonol

Archebwch yn bersonol yn y New Theatre neu Neuadd Dewi Sant- Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael yn y ddau leoliad ar hyn o bryd.

 

Ein ffonio ni

Gwerthiant y Swyddfa Docynnau 07925 659065

Gwerthiant Grwpiau 029 2087 8878

Gwybodaeth wedi'i Recordio 029 2087 8890

Gwerthiant y Swyddfa Docynnau trwy Ffacs 029 2087 8879

 

Archebu Ar-lein

Gallwch archebu tocynnau ar-lein nawr - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos drwy ein Swyddfa Docynnau ddiogel ar-lein.

ARCHEBU'CH TOCYNNAU NAWR

 • Efallai na fydd rhai seddi neu brisiau gostyngol a hysbysebwyd ar gael ar-lein am resymau technegol.
 • O bwyso'r botwm ARCHEBU'CH EICH TOCYNNAU NAWR, bydd ein Swyddfa Docynnau ar-lein yn agor mewn ffenestr newydd. Os nad yw hyn yn gweithio, gofalwch bod eich gosodiadau naidlen yn iawn neu gludwch yr URL canlynol yn eich porwr: https://tickets.newtheatrecardiff.co.uk
   

Cynllun Eistedd

SeatingPlan-21-may-2013

Gweld ein cynllun eistedd trwy glicio ar y cynllun uchod. Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn.  Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.

Talu

 • Codir tâl ychwanegol am bostio i gyfeiriad yn y DU. Cewch wybod am hynny wrth brynu.
 • Gellir talu gydag arian parod neu siec, yn daladwy i Gyngor Caerdydd. Caniatewch amser i'ch siec glirio cyn derbyn eich tocynnau.
 • Rydym yn croesawu taliad Mastercard, Visa a Maestro
 • Mae croeso i Dalebau Theatr yma ac mewn 150 o lefydd eraill yn y DU. Prynwch rai yn y Swyddfa Docynnau.
 • Mae'n Cynllun Talu Gohiriedig yn hynod boblogaidd. Mae'n caniatáu i chi brynu'r holl docynnau sydd eu hangen arnoch tra bod dewis da o seddau o bob pris yn dal ar gael. Gwneir taliadau mewn pedwar cyfrandaliad. Dylai cyfanswm eich archeb fod yn £75.00 o leiaf.
 • Lle'n briodol mae'r prisiau'n cynnwys taw o 20%. Gall prisiau newid yn unol â newidiadau i'r gyfradd safonol.

Gostyngiadau

 • Mae gostyngiadau ar gael yn aml. Mae manylion ar baneli prisiau pob sioe.
 • Holwch am ostyngiadau wrth i chi brynu'ch tocynnau gan na allwn eu rhoi i chi wedyn.
 • Ceidw'r New Theatre yr hawl i newid neu atal unrhyw ostyngiadau neu gynigion arbennig heb rybudd.

Gostyngiadau i Blant

 • Gan fod GOSTYNGIADAU I BLANT yn cael eu cynnig i bobl ifanc o unrhyw oed os ydynt yn dal i fod yn yr ysgol, ni ddylid tybio o'r herwydd bod y sioe yn addas ar gyfer pob oed. Gofynnwch am gyngor y Swyddfa Docynnau cyn archebu.

Ad-daliadau a Newid Tocynnau

 • Mae'r New Theatre yn ddiolchgar i'r rhai hynny sy'n archebu'n gynnar ac yn deall bod argyfwng weithiau yn atal pobl rhag mynychu.
 • Gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer diwrnodau eraill am yr un pris (neu bris uwch wrth dalu'r gwahaniaeth). Rhaid i'r Swyddfa Docynnau dderbyn y tocynnau hyn yn ôl o leiaf 48 awr cyn y perfformiad gwreiddiol. Codir tâl o £1 y tocyn (hyd at uchafswm o £5) am y gwasanaeth hwn.
 • Mae'n bosibl hefyd cynnig tocynnau i'w hailwerthu, ond bydd holl docynnau'r theatr ei hun yn cael eu gwerthu yn gyntaf ac na ellir sicrhau y bydd tocynnau'n cael eu hailwerthu. 
 • Ni allwn ailwerthu tocynnau os na fydd y tocynnau gwreiddiol wedi cael eu dychwelyd i'r Swyddfa Docynnau yn gyntaf. Cedwir gwerth 20% o werth unrhyw ailwerthiant am y gwasanaeth hwn.
 • Heblaw am y ddau wasanaeth hwn neu fod perfformiad yn cael ei ganslo, ni wneir ad-daliad ar ôl i'r tocynnau gael eu prynu.

Tocynnau Wrth Gefn

 • Ar gyfer y rhan fwyaf o sioeau ar nos Lun a nos Fawrth a Matinee ganol wythnos, gellir prynu tocynnau sydd heb eu gwerthu o 10am ar ddiwrnod y perfformiad gan bobl dros 60 oed a phobl anabl; o 6pm (12.30pm ar gyfer matinee) gan fyfyrwyr, pobl ddi-waith a hawlwyr.
 • Un sedd i bob cais (ac un cydymaith i bobl anabl) am yr un pris â seddi'r Cylch Uchaf - archebu drwy'r Swyddfa Docynnau'r New Theatre yn unig.
 • Gall plant gael gostyngiad wrth gefn hefyd os ydynt yng nghwmni oedolyn cymwys.
 • Efallai y gofynnir am brawf o statws y prynwr.
 • Mae gan y New Theatre yr hawl i atal y Cynllun Wrth Gefn heb rybudd.

Bocsys

 • Mae bocs yn drwyddedig i ddal hyd at 6 o bobl ond maent yn fwy cyffyrddus i 4.
 • Fe'ch rhybuddir mai dim ond rhan o'r llwyfan welwch chi o'r ochr weithiau.