Sut i Archebu

Swyddfa Docynnau: 07925 659065 


Rydych chi'n archebu eich tocynnau ar-lein, dros y ffôn, drwy e-bost neu'n bersonol. Gallwch hefyd archebu tocynnau fel grŵp.

amodau a thelerau

 

 

Seddi wedi'u cadw

Mae rhai seddi wedi'u neilltuo ar gyfer:

Pobl â nam ar y golwg

Aelodau cynulleidfa byddar

Pobl sydd â symudedd cyfyngedig

Pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn. 

Ni allwch archebu'r seddi hyn ar-lein. Ffoniwch neu e-bostiwch ein tîm cyfeillgar a fydd yn gwneud eu gorau i'ch helpu.  Gallwch ddefnyddio'r app Next Generation Lite wrth ffonio'r Swyddfa Docynnau.

Trwy gysylltu eich ffôn â Chynorthwy-ydd Cyfleu, mae'r app yn eich galluogi i ddarllen yr hyn mae'r person arall yn ei ddweud a naill ai'n siarad neu'n teipio eich ymateb.  

Gallwch hefyd holi drwy e-bost:  ntmailings@caerdydd.gov.uk

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am archebu tocynnau fel aelod anabl o'r gynulleidfa ar ein Tudalen archebu a disgowntiau

Archebwch ar-lein

Gallwch archebu ar-lein 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos drwy ein Swyddfa Docynnau ddiogel ar-lein (bydd y ddolen hon yn agor mewn ffenestr newydd).

Archebwch dros y ffôn

Ffoniwch dîm cyfeillgar y Swyddfa Docynnau ar 07925 659065 (dydd Llun - dydd Gwener 09:00 - 16:00). Sylwer na allwn ymateb i negeseuon testun neu negeseuon llais ar y rhif hwn. 

Archebwch drwy e-bost

Ysgrifennwch aton ni ni yn ntmailings@caerdydd.gov.uk

Archebwch yn bersonol

Gallwch alw i mewn ac archebu tocynnau naill ai yn y Theatr Newydd neu yn Neuadd Dewi Sant. 

* Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd yn y ddau leoliad.


Archebion grŵp

Rydym yn cynnig gwasanaeth pwrpasol ar gyfer pobl sy'n archebu 8 sedd neu fwy (20 neu fwy ar gyfer pantomeim). Mae'r buddion yn cynnwys:

Seddi wedi'u cadw i gyd-fynd â gofynion eich grŵp

Gostyngiadau grŵp ar lawer o berfformiadau

Dyddiadau talu hyblyg sy'n eich galluogi i roi cadarnhad terfynol o'r niferoedd sy'n agos at ddyddiad y perfformiad

Cyngor ar drefniadau teithio a llety os ydych yn ymweld o'r tu allan i'r dref

Y gallu i archebu ymlaen llaw eich diodydd egwyl

Ffoniwch ein Trefnydd Gwerthiannau Grŵp, Chris Blackler yn uniongyrchol ar 029 20 878 878 neu e-bostiwch eich manylion cyswllt - gan gynnwys rhif ffôn yn ystod y dydd - i cblackler@cardiff.gov.uk a bydd yn eich galw'n ôl. 

Fel arall, gallwch ffonio ein swyddfa docynnau ar 029 2087 8889ARCHEBU'CH TOCYNNAU NAWR

 • O bwyso'r botwm ARCHEBU'CH EICH TOCYNNAU NAWR, bydd ein Swyddfa Docynnau ar-lein yn agor mewn ffenestr newydd. 
   

Cynllun Eistedd

SeatingPlan-21-may-2013

Gweld ein cynllun eistedd trwy glicio ar y cynllun uchod. Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn.  Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.

Taliad

 • Gallwch dalu drwy arian parod neu siec, sy'n daladwy i Gyngor Caerdydd. Caniatewch amser i'ch siec glirio cyn derbyn tocynnau.
 • Croesawn daliad gan Mastercard, Visa a Maestro
 • Mae croeso i Docynnau Theatr yma ac mewn 150 o leoliadau ledled y DU. Prynwch eich un chi yn y Swyddfa Docynnau.
 • Lle bo'n berthnasol, mae prisiau tocynnau yn cynnwys TAW 20%. Gall prisiau newid yn unol ag addasiadau i'r gyfradd safonol.


Gostyngiadau

 • Rhoddir manylion y gostyngiadau ar gyfer sioeau penodol ar y paneli prisiau ar gyfer pob sioe ar eintudalen Beth Sy'n Digwydd.
 • Gofynnwch am ostyngiadau ar adeg eu prynu gan na ellir eu cymhwyso'n ôl-weithredol.
 • Mae'r Theatr Newydd yn cadw'r hawl i newid neu dynnu unrhyw ostyngiadau neu gynigion arbennig yn ôl heb rybudd.


Gostyngiadau Plant

 • Cynigir gostyngiadau plant i bobl ifanc o unrhyw oedran os ydynt yn dal yn yr ysgol. Nid yw hyn yn golygu bod pob sioe yn addas ar gyfer pob grŵp oedran. Bydd y Swyddfa Docynnau yn hapus i'ch cynghori cyn i chi archebu.


Ad-daliadau a Chyfnewidiadau

 • Mae'r Theatr Newydd yn gwerthfawrogi ymrwymiad y rhai sy'n mynd i'r theatr wrth archebu'n gynnar ac yn cydnabod bod argyfyngau weithiau'n atal presenoldeb.
 • Gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer diwrnod arall am yr un pris neu'n uwch (wrth dalu'r gwahaniaeth). Mae'n rhaid derbyn tocynnau yn y Swyddfa Docynnau heb fod yn hwyrach na 48 awr cyn y perfformiad gwreiddiol. Codir tâl o £1 fesul tocyn (hyd at uchafswm o £5) am y gwasanaeth hwn.
 • Fel arall, caiff tocynnau eu derbyn i'w hailwerthu dim ond trwy'r ddealltwriaeth y caiff tocynnau Neuadd Dewi Sant eu gwerthu yn gyntaf ac ni ellir gwarantu ailwerthu.
 • Ni allwn ail-werthu tocynnau oni bai bod y gwreiddiol yn cael ei ddychwelyd i'r Swyddfa Docynnau am y tro cyntaf. Bydd 20% o werth unrhyw ail-werthu yn cael ei gadw ar gyfer y gwasanaeth hwn.
 • Heblaw am y ddau wasanaeth hyn neu ganslo perfformiad, ni chaiff arian ei ad-dalu wedi prynu'r tocynnau. 

Tocynnau wrth gefn

Ar gyfer y rhan fwyaf o sioeau ar Nosweithiau Llun a Mawrth a Pherfformiadau Prynhawn canol wythnos, mae pobl anabl a phobl dros 60 oed yn cael cyfle i brynu seddau nas prynwyd o 10am ar ddiwrnod y perfformiad.

Gall myfyrwyr, pobl ddi-waith a hawlwyr brynu seddau nas gwerthwyd o 6pm (12.30pm ar gyfer perfformiadau prynhawn).

Gallwch brynu un sedd fesul cais (ynghyd ag un cydymaith ar gyfer pobl anabl) am bris cyfatebol i seddau'r Cylch Uchaf. Gellir archebu hwn yn bersonol o Swyddfa Docynnau'r Theatr Newydd yn unig.

 • Gall plant hefyd dderbyn y disgownt wrth gefn os bydd oedolyn cymwys yn dod gyda nhw.
 • Gellir gofyn am brawf o statws.
 • Mae'r Theatr Newydd yn cadw'r hawl i dynnu'r Cynllun Tocynnau wrth Gefn yn ôl heb rybudd.


Bocsys

 • Mae bocsys wedi'u trwyddedu ar gyfer uchafswm o 6 o bobl ond rydym yn argymell yn gryf hyd at 4 am gysur rhesymol.
 • Oherwydd cyfyngiadau golwg posibl, dim ond drwy'r Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8889 y gellir archebu Bocsys

Sylwer bod golygfa wrth ochr y llwyfan weithiau'n gyfyngedig.